به مفتون امینی و" ارک بلند شهر تبریز"اش
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
در مدح حضرت رسول(ص)
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
غزل7
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
غزل6
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
غزل پله
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
غزلمستزاد ذوقافیتین
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
به راوی زخم های بی بهبود هشت سال دفاع مقدس، ابراهیم حاتمی کیا
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]