به مفتون امینی و" ارک بلند شهر تبریز"اش
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
در مدح حضرت رسول(ص)
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
غزل7
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
غزل6
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
غزل پله
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
غزلمستزاد ذوقافیتین
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
به راوی زخم های بی بهبود هشت سال دفاع مقدس، ابراهیم حاتمی کیا
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]