به مفتون امینی و" ارک بلند شهر تبریز"اش
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
در مدح حضرت رسول(ص)
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
غزل7
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
غزل6
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
غزل پله
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
غزلمستزاد ذوقافیتین
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
به راوی زخم های بی بهبود هشت سال دفاع مقدس، ابراهیم حاتمی کیا
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]