به مفتون امینی و" ارک بلند شهر تبریز"اش
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
در مدح حضرت رسول(ص)
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
غزل7
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
غزل6
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
غزل پله
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
غزلمستزاد ذوقافیتین
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
به راوی زخم های بی بهبود هشت سال دفاع مقدس، ابراهیم حاتمی کیا
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]