به مفتون امینی و" ارک بلند شهر تبریز"اش
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
در مدح حضرت رسول(ص)
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
غزل7
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
غزل6
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
غزل پله
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
غزلمستزاد ذوقافیتین
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
به راوی زخم های بی بهبود هشت سال دفاع مقدس، ابراهیم حاتمی کیا
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]