دو گرگ[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
سه روایت از یک زن[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
انقلاب ، نام کوچک زنی بود[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
خلیج فارس[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
سوار سال های بدگمانی(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]