دو گرگ[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
سه روایت از یک زن[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
انقلاب ، نام کوچک زنی بود[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
خلیج فارس[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
سوار سال های بدگمانی(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]