روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]