روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]