روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]