روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]