روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]