به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]