به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]