به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]