به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]