به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]