تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]