تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]