تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]