تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]