تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]