تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]