تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]