تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]