تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]