چشمهایم گاهی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
کنم هرشب ز دل بر تو دعایی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
باز هم غروب جمعه و باز هوای تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
من از حضور گرم تو ترسیده بودم[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
درست وقتی که دلم تنگ می شود[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]