چشمهایم گاهی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
کنم هرشب ز دل بر تو دعایی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
باز هم غروب جمعه و باز هوای تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
من از حضور گرم تو ترسیده بودم[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
درست وقتی که دلم تنگ می شود[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]