چشمهایم گاهی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
کنم هرشب ز دل بر تو دعایی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
باز هم غروب جمعه و باز هوای تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
من از حضور گرم تو ترسیده بودم[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
درست وقتی که دلم تنگ می شود[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]