چشمهایم گاهی[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
کنم هرشب ز دل بر تو دعایی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
باز هم غروب جمعه و باز هوای تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
من از حضور گرم تو ترسیده بودم[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
درست وقتی که دلم تنگ می شود[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]