چاقو سهم کوچک من بود[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
غمگینم . چون درختی که با من است[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
درد با شانه راحت‌تر است[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
هراسان . چون رفتار باد با درخت[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
ما آتشیم چون بوسه‌ی دو زخم[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]