موهای من بلندن[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
موش موشی اشتباهی[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
یه هفته شد با امروز[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
وقتی که جیغ می زنم[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
یه شب تو رختخوابم[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
دلم می خواد با مامان[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
بستنی قیفی من[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
توی سرم هزارتا[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
مدرسه ی کلاغا[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
یه شب که من خوابیدم[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]