وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]