وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]