وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]