وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]