وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]