وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]