وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]