وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]