ازپشت شیشه[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
شعر[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
طوفان وباران[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
اینجا ، آنجا[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
جای خالی قناری ها[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
می شنوی ...[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
بادبادک ، باد ، کودک[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
فقط[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
نواها[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
سمت آنجا[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
صدای سفر[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]