ازپشت شیشه[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
شعر[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
طوفان وباران[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
اینجا ، آنجا[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
جای خالی قناری ها[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
می شنوی ...[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
بادبادک ، باد ، کودک[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
فقط[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
نواها[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
سمت آنجا[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
صدای سفر[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]