تو کلمه ای هستی که درخت ها را به کارخانه های چوب بری می فرستی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
به شازده کوچولو[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
زندگی را دوست داشتیم[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
زنبورها در پیراهنم[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
آه![ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
تقصیر پرنده ها نیست که گم می شوی[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
امروز فهمیدم ماهی ها چقدر غمگین اند[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
دیشب دو پری دریایی دیدم[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
به کودکان جنگ[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
عاشورا[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
می توانم کلمات را کنار بزنم و تو را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
جدا کردند[ تعداد کلیک : ۲۳۳ ]