تو کلمه ای هستی که درخت ها را به کارخانه های چوب بری می فرستی[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
به شازده کوچولو[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
زندگی را دوست داشتیم[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
زنبورها در پیراهنم[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
آه![ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تقصیر پرنده ها نیست که گم می شوی[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
امروز فهمیدم ماهی ها چقدر غمگین اند[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
دیشب دو پری دریایی دیدم[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
به کودکان جنگ[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
عاشورا[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
می توانم کلمات را کنار بزنم و تو را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
جدا کردند[ تعداد کلیک : ۲۳۰ ]