نتایج اولیه داوری اشعار محاوره از نگاه سید عبدالجواد موسوی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

پانته‌آ صفایی 

قاسم صرافان 

احسان الدین رشیدی مهرآبادی 

عالیه مهرابی 

عبدالمحمد مقتدایی راد 

سید مهدی موسوی میرکلایی 

محمد زارعی 

حنانه حقیقت 

روح الله ملک زاده 

فاطمه یزدان پرست 

رضا بندانی 

حسن علی پاکزاد 

علی قزل سفلو 

سارا بالو 

حمید امیری 

احسان محمدی 

احمد امیرخلیلی 

امیر توکلی 

آرین داوودی