نتایج اولیه داوری اشعار محاوره از نگاه رشید کاکاوند

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

1 - امید روزبه  

2 - عبدالمحمد مقتدایی راد 

3 - مریم بهروزی 

4 - علی قزل سوفلو 

5 - فریبا صفری نژاد 

6 - لیلا عبدی 

7 - احمد امیرخلیلی 

8 - حمیدرضا حامدی 

9 - فاطمه یزدان پرست 

10 - محمد زارعی 

11 - روح الله ملک زاده 

12 - عالیه مهرابی 

13 - پانته آ صفایی 

14 - علی سلیمانی 

15 - محمد مبارکی 

16 - محمد پور کاشانی 

17 - امین حق نظری 

18 - پونه نیکوی 

19 - حمید امیدی 

20 - حنانه حقیقت