نتایج اولیه داوری اشعار محاوره از نگاه اهورا ایمان

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

احسان الدین رشیدی مهرآبادی 

علیرضا قنبری 

عبدالمحمد مقتدایی راد 

محمد زارعی تجره 

مریم بهروزی 

روح الله ملک زاده 

یلدا انگالی 

مهدی ایوبی 

احمد امیر خلیلی 

امید روزبه 

علی قزل سفلو 

پوریا شیرانی 

سمانه نائینی 

فریبا صفری نژاد  

سامیه سلیمی