نتایج اولیه داوری اشعار آزاد از نگاه حمیدرضا شکارسری

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

کیانوش خان محمدی

محمدحسین ابراهیمی
سیدرسول پیره
لیلا کردبچه
قربان بهاری
زهرا طبرزدی
شراره کامرانی
ابوطالب شیرین
محمدتقی جعفری اصل
حامد ابراهیم پور
فاطمه گیلانی
مجید لواف
وحید کیانی
طیبه نیکو
مجید سعدآبادی
میثم مهرنیا
مهدی نظارتی زاده
رمضانعلی ابری
اکبر خدادای
امید بیگدلی
صابر سعدی پور
سلمان نظافت یزدی
یزدان تورانی
مهدی مظفری ساوجی
محمدعلی معینی
سیدحسین متولیان
زهرا گریزپا