نتایج اولیه داوری اشعار آزاد از نگاه بهزاد خواجات

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

1– غلام امینی دومشهری               

2 – حمید رضا اقبالدوست            
3 – هادی مومنی هابیلی                
4 – لیلا کردبچه                         
5 – میثم خالدیان                         
6 – مهدی کمیزی                        
7 – مجید ابراهیمی                      
8 – گالیا توانگر                         
9 – مصطفا رسولی پور                
10 – کبرا دهقانی سرور               
11 – صفر علی زاده                    
12 – حسن توزنده جانی                
13 – پگاه سادات حسینی               
14 – اکبر واقف                         
15 – فاطمه بیرانوند                    
16 – سید محمد رضا طبسی           
17 – آزاده صالحیان                    
18 – یعقوب سهو زاده                 
19 – امید بیگدلی                       
20 – کبرا فدوی                        
21 – کتایون ریزخراتی               
22 – آرزو آشتی جو                  
23 – کروب رضایی                  
24 – حامد ابراهیم پور                
25 – پری ناز سعیدی                 
26 – نرگس دوست                    
27 – ابوالفضل نظری                 
28 – حسین شکربیگی                 
29 – اکبر آزادپور                     
30 – فرید حسینیان تهرانی