نتایج اولیه داوری اشعار آزاد از نگاه زهیر تولکی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

1- مجید سعدآبادی 

2- جابر رضیئی 

3- شهرام مقدسی 

4- مهدی فاموری 

5- میثم خالدیان 

6- یزدان تورانی 

7- شیرین خسروی 

8-  مجید لواف 

9- نادر پناه زاده  

10 – حسین رحمانی 

11 – اسماعیل بختیاری 

12 – حامد ابراهیم پور 

13 – زهرا گریزپا 

14 – مریم ترنج 

15 – مهدی حسنی باقری 

16 -  سجاد سوری 

17 – مهدی مظفری ساوجی 

18 – محمدحسین ابراهیمی 

19 – کاوه شصتی 

20 – لیلا کردبچه 

21 – محسن وطنی 

22 -  سمانه عابدینی 

23 – سیده فاطمه صداقتی نیا 

24 – سجاد هوشیار 

25 -  الهام عمومی

26 -  سید مهدی نقبایی 

27 -  رسول پیره 

28 – محمد توحیدی جافی 

29 – سعید انصاریان 

30 – جلیل صفربیگی 

31 – پیمان طالبی

32 – قربان بهاری 

33 – حمیدرضا اکبری