نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه بهروز یاسمی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

1-      صالح دروند                  

2-      کبری موسوی قهفرخی     

3-      حامد ابراهیم پور            

4-      مهدی فرجی                  

5-      مصطفی ملکیان              

6-      محبوبه بزم آرا              

7-      عبدالحمید رحمانیان         

8-      جلیل صفربیگی               

9-      حامد حسین خانی           

10-   حسین جنتی                  

11-   محمد حسین نعمتی          

12-   مجید آژ                     

13-   کیومرث مرادی             

14-   رضا علی اکبری          

15-   آرش علیزاده              

16-   شیرین خسروی             

17-   سید علی رضایی          

18-   فریبا صفری نژاد         

19-   اصغر عظیمی مهر        

20-   حسنی محمد زاده          

21-   حسن بهرامی   
          

22-   صالح سجادی              


23-   مسلم صادقی        

24-   مجتبی صادقی            

25-   سارا سادات باختر        

26-   شیما شهسواران احمدی  

27-   حسین جنت مکان         

28-    حمیده رضایی          

29-   عباس باقریه               

30-   علی عباس نژاد