اخبار

مناجات

احسان تقی خانی

وفا تویی ، صفا تویی ، معجزه و شفا تویی     ...   آینۀ جفا منم ، شاهد ِ در خفا تویی

نور تویی ، حور تویی ، شادی ِ پر شور تویی .....  وصلۀ ناجور منم ، نامی و مشهور تویی

راه تویی ، شاه تویی ، قاضی و آگاه تویی  ......... غافل و گمراه منم ، هادی و مصباح تویی

دلبرو دلدار تویی ، یار وفادار تویی ...............   جرم و گنهکار منم ، بخشش بسیار تویی

موجب ِ هر خنده تویی ، شفیع و بخشنده تویی  ...  عاصی و شرمنده منم ، باقی و پاینده تویی

لیلی ِ دیرین تویی ، قصۀ شیرین تویی ..............  ناله و نفرین منم ، روی چو سیمین تویی

فاضل و باهوش تویی ، واله و مدهوش تویی  .....  توبه فراموش منم ، شاه ِ خطاپوش تویی

خالق ِ هر خوب تویی  ، عزیزو محبوب تویی ....  شهر پر آشوب منم ، مقصد ِ مطلوب تویی

صاحب ِ هر جان تویی ، مشفق و رحمان تویی ....  جاهل و نادان منم ، رهبر و یزدان تویی

۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ۰۹:۳۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید