اخبار

یادش به خیر

محمد حسن پاکدامن

! اﺗﺎِق ﻣﺎدر ﺑﺰرگ آیینه داﺷﺖ

*... ﮐﯿِﻒ دﺧﺘﺮ ﺳﺠﺎد هم

! رِژ ﻟﺐ

! رﯾﻤِﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

! ﭘﻦ ﮐﮏ

!ﺑﻮی اُدﮐﻠﻦ ﮐﺮده ﻣﺮا ﮔﯿﺞ ...؟

 ﮔﯿﺞِ ﮔﯿﺞ

ﺑﻮِی ﺧﺎک ﻣﯽ آﯾﺪ؛

ﺣﻨﺎ -

! و دﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮخ

ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐ های ﺑﺎغِ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ؛

... راﺳﺘﯽ

! ﺧﻂِ ﭼﺸﻤﺎنِ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ

 ﺗﺎ ﮐﺠﺎیِ آﺑﺎدی

!دراﻣﺘﺪاد ﺑﻮد ...؟

(ﺳﺠﺎدشهر ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ومحله های بالا شهر مشهد ﻣﻘﺪس*)

۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۲:۴۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید