اخبار

تابوت نرگس ها

محمد حسن پاکدامن

پاهایم

از ارﺗﻔﺎعِ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ

ﺟﻨﻮِن ﺷﻌﺮم،

ﺧﺎﻣﻮﺷﻲِ ﺧﯿﺎل را ﺑﻪ ُﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

آه

آه

آه

ای دﺧﺘِﺮ ﻛﻮﻟﻲِ اﺣﺴﺎﺳﻢ،

ﺑﺎ ﻣﻦِ ﻣﻔﻠﺲِ ﻏﺮﻳﺐ در ﮔﺬِر زﺧﻢ ها

ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ها را هجا،

و ﺗﺎﺑﻮت ﻧﺮﮔﺲ ها را ﺑﺎور ﻛﻦ

ﻛﺪاﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ را اﻳﻦ ﺗﺎب اﺳﺖ؟

ﻛﻪ ﺑﺮﺿﺮﻳﺢِ ﮔﺮﻳﻪ،

ﺑﺮﺳﻮِز ﻣﺮداِن ﺧﺪا

ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮدهیم و ﺧﻮد،

- هنوز

طﻔﻠﻲ ﮔﺮﻳﺰ ﭘﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۲:۵۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید