اخبار

هر ملخی برای خود سبک دارد

محمد حسن پاکدامن

ﺑﺎزواﻧﻢ را ﺗﯿﻎ زدﻧﺪ

ﺷﻜﺎﻓﺘﻨﺪ

ﺗﺎ ﻋﻘﯿﻢ ﺷﻮد روزﮔﺎر

از ﻣﺮدی

ﻓﻜﺮهایم را ﺑﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺎ ﺑه ﺠﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ

ﺧﯿﺮه ﺑﻪ دﻳﺶ ها ﺷﻮم

و ﻧﻈﻢ آهنگِ دﻟﻢ را

ﺑﺎ اﻓﻖ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ها

ﻛﻮک ﻛﻨﻢ

ﻣﻦ ﻣﺮد اﻳﻦ ﻛﻮهستانم

ﻣﺮد اﻳﺮاﻧﻢ

ﻛﻪ درهر ﭘﮕﺎه

ﻗﻨﺎری هایش ﺳﺮود ﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

وﻣﻮرهایش ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ

داﻧﻪ را ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﻨﺪ

اﻓﺴﻮس

اﻳﻨﻚ هر ﻣﻠﺨﻲ ﺑﺮای ﺧﻮد

ﺳﺒﻜﻲ دارد

وراه آﺳﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهد

ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻣﻮر

ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ؟

ﺗﻤﺎم آردهایم را ﺑﺎد ﺑﺮد ...

۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۲:۵۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید