اخبار

تصویر خیالی عشق بی درد

محمد حسن پاکدامن

ﺷﻌﺮ را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارم

ﺗﺎ درد دﯾﻦ را

ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﻦ درد

در اﺳﺘﺨﻮان های اﻧﺴﺎن

وطﻦ

وﻋﺸﻖ

ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻧﻤﺎد ﺑﺮج ﻣﯿﻼد

فریاد کند ...

واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺼﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

آراﻣﺸﯽابلهانه

ﺧﺎرج از ﻣﻠﮑﻮت ﻓﮑﺮ

ﺑﺮای دروﻏﯽ اﺑﺘﮑﺎری

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ

ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻌﺠﺰه رهایی را ...

ﺗﻦ ﭘﻮش درد را ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ

زﯾﺒﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﺧﻮد

ﻣﺮد ﺗﻤﺮد ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺪم زدن ﺑﺮ ﻣﺎه ﮐﺎﻏﺬی ﺧﻮﯾﺶ

ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎه ﺷﺪ؟

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ درد

ﭼﻮﻧﺎن ﺣﺼﯿﺮی اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﺑﺎد ﻣﯽ رﻗﺼﺪ

ﮐﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن؟

ﺑﺎزوان درد ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ام را

ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم

آهی نمی چکد ...

ﭼﺮا ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮم؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۳:۰۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید