اخبار

صوفی و سَرکِش

سیدمحمدامین موسوی زیارتی

بِگفتا   سَرکشی   در   نزد   صوفی            که   تا  کی   باشَدَت   در  قیدِ   بندی
تو  را  از  چه  نشستن   کُنج   مَحفل               چنین  آرَد  تو  را  در  دیده   دل
چه  باشد  گر  شوی  هم  سفره  ما                چه ها  شد  گر شُدَت  هم صحبت ما
مگر  آنان  که  از  حق  دل  بریدند                  شراب  خط  هفتم  سر  کشیدند
دگر  در  جمع   مَخلوقان   نباشند                     ز  پیرامونیان    افضَل   نباشند
تو   می باید  شوی  در  حَلقه  ما               که زان  پس تو شوی سَرکِش تر از ما
تو  می باید  که  در آن   کُنجِ  خَلوت               شود هم صحبتت حوری و شهوت
بِگُفتش  زان سبب صوفی  که خامُش                  مرا  با  کِردگارم هست  سرخوش
چو  خواهی  رَه  کنم  در   سفرهایت                   چو خواهی من شوم اندَر کلامت
بِباید    مامن   دوزخ    پسندم                       که  زان  پس آتش  دوزخ  پسندم
همان هایی که از حَق دل بریدند                       دگر   اندیشه   مردن   ندیدند
اگر چه سرکشی، عَبد هوایی                              اگر چه مُلحدی، خَلق خدایی
کُنون  در  خِرقه  نادم  درا   تو                         شوی  در  زُمره  درماندگان  تو
از آن پس مَحفلت باشد خدایی                     تو  هم  در  حلقه  صوفی   درآیی
۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰:۴۶

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید