اخبار

فرصت آمین

علیرضا اسدی نژاد

بسم الله النور

فرصت آمین

تقدیم به شهیدان مجید و مهدی زین الدین

ماه که برگشت دیگر چفیه و پوتین نداشت        جز پلاک وتکه های سوره یاسین نداشت

آسمان پرواز را سهمیه بندی کرده بود          انتظار اوج ازسردار سرپایین نداشت

زودتر مین ها دعایش را اجابت کرده اند        آن قَدَر که دستهایش فرصت آمین نداشت

یوسف و چاه و برادرها تبانی کرده اند      کاروان این بار که برگشت بنیامین نداشت

خوب می فهمید مولا صاحب ویلا نبود      خوب می دانست آقا سفره رنگین نداشت

جیب هایش کاسب بازار خرازی نشد    هیچ عکسی در کنار دست مسئولین نداشت

وپدر هر روز می پرسید یادش رفته بود

که چرا تقویم های خانه فروردین نداشت...