اخبار

خوامبه بوم به سیکون

مریم اکبرنژاد
                                               شعر محلی سوم


خوامبه بوم به سیکون         که در دیار ایرون       أتا بهشت دارمی که      و  هسه   مازندرون
بیین   به   سبز   دیار         بخرین ترش  انار          بچینین و   بورین      خرش بونه چنده خوار
سلام  دارمبه   بسیار       به شه گت پر و گت مار     الهی وشون تن          نوه خسته و نخوار
حاجی   أمه  گت  پره          و وچون سروره        کنده همه ر نصیحت       کار هاکنین بهتره
کار هاکنین با  رقت            گنج گیرنی با لذت     وچون که بیرن سامون      وبونه شمه سعادت
گت مار دارمه مهربون    درست کنده لوه نون        نون و پنیر و ریحون      همیشه دارنه مهمون
                                             أی بهووم چی و چی أمه مله ی بازی
چیل کته کا میر کا         زنجیر باف هر سه تا        جمع بینه کیجا ریکا        بازی کردنه لتکا
أمه مله شیخ جعفر           و   أموإ   بی خبر        گته وچون   یواشتر    درد کنده مه لینگ تا سر 
کیج و ریکا همه تا            گتنه با هم یکصدا        بازی بوه   لال کا           مزه  ندارنه   بابا 
شیخ جعفر بیچاره               ونه دل بییه پاره         زیر   زبونی   گته        بی صدا بوم خواره
                                             أی بهووم چی و چی أمه مله آشپزی
أمه   ترشی   نارنج         طارم   آمه   برنج        أمه   لوه   درپوش         درست شبیه سنجه 
دارمبی باغ و جنگل         ازونا سیر و چنگل         د رست کمبی آش دوغ    خرمبی با جان ودی
زمستون برف و وارش   دارمبی أغوز خرش         گت مار کنده نوازش         وچه بخر و هارش
                                           أی بهووم چی و چی مله شب نشینی
وقتی بونه سیزده شو        لال گنه که لال بمو       پار بورده امسال بمو    صاحب خنه شونه جلو
 لال       ایارنه  خنه         وره   دنه   مرغنه         رسم سیزده شو اینه    سالی   أ ته   بار أنه
                                            أی بهووم چی و چی رسم مهمون نوازی 
دارمبه یک   نصیحت      سفره خوانی پر برکت     شه مهمون خوار دارین     چونکه و هسه رحمت
کی گته غذا غاز باشه     تونده نون و پیاز باشه   مهم      اینه     همیشه       ته جان رو باز باشه
۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۱:۰۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید