اخبار

برعکس

معصومه سادات وزیری ثانی

کفش جدیدم را

توی کمد دیدم

برداشتم آن را

با ذوق پوشیدم

***

رفتم به داداشم

با خنده پز دادم

چی شد ، نفهمیدم

یک دفعه افتادم

***

با خنده داداش

آن وقت فهمیدم

من کفشهایم را

بر عکس پوشیدم