اخبار

زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد

الهام عمومی
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد
حتّی اگرآدم برفی
لبخندهایش رابه پنجره آویزان کند
ودرختهای سیب کلاغ بپوشند
بازفروردین بی آنکه بدانی
ازراه می رسد
تاقانون رازیرپابگذارد
این مسأله نه ازراه قضیّه فیثاغورث حل می شود
نه قانون سوم نیوتن
این معمّاهیچ مجهولی ندارد 
#
خداسه بارپلک می زند
هزلرابابیل به صف می شوند
وفیلهازیرسنگهای ریزمات
خدانفس می کشد
درگرگ ومیش آسمان 
خورشیدپنجره را
به مهمانی درخت بیددعوت می کند
وگنجشکهابه تنهایی درخت اضافه می شوند
اینجاهیچ چیزغیرممکن نیست
وقتی بلیط شب یک طرفه باشد
روزروی پرچین باغ پروانه می شمارد
ازانگشتهای درخت چنارسیب می ریزد
ودرچهارشنبه سوری زمین
دماوندسیگارش راروشن می کند
هیچ چیزغیرممکن نیست
خلیج فارس زیرنورستاره های دریایی
چای لاهیجان می نوشد
ونسیم خشم فروخورده باداست
که سوره زلزال می خواند
#
کرکسها زمان راهم که دوربزنند
بازاوّل ایستگاه مرگ ایستاده اند
طوفان نوح درراه است
وبرای رفتن به بالا نردبانی نیست
وقتی خداجواب مسأله باشد
تفنگهابه خواب می روند
تانکهابه گل می نشینند
وقطارهاایستگاه آخرراگم می کنند
نه ازکاه کوه نمی سازم
وقتی خداجواب مسأله باشد
شن بادی روبروی آسمان می ایستد
وبرای عقابهادست تکان می دهد

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۱۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید