اخبار

ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند

الهام عمومی
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند
بازباغبانهابیدارند
اینجاهم سیب فراوان است
هم درختهایی که بهاررا
ازچشم آسمان می بینند
ادامه ی این شهربرف باریده است
برف
برف
برف
ردّپاهاراکه دنبال کنی
به ایستگاه آخرزمستان می رسی
همانجاکه فروردین برایت دست تکان می دهد
کوچه هارایکی درمیان قدم بزن
پیچکهاازروی دیوارخانه ها
به تماشای پنجره هایی نشسته اند
که روبه آفتاب بازمی شود
پشت باروهای شهرشاهینی پروازرابه کوهها یادمی دهد
اینجاهیچ چیزطبیعی نیست
زمین مساحت محدودی ست که ازآوازنی لبکها پراست
همه ازشهرمی روندامّا
اسبهامیدان راخالی نمی کنند
اینجاهیچ چیزطبیعی نیست
ماه روبروی سایه هامی ایستد
اسبهابال درمی آورند
پلنگهاجنگل رابه قصدآسمان ترک می کنند
شکارچی هاهرقدرهم ماهرباشند
تفنگهاهیچ حرفی برای گفتن ندارند
به این شهرکه می رسی بایدلبخندبزنی
فرقی نمی کندخونت درکدام خیابان ریخته باشد
وقتی ادامه دریاباشی
روهاهمیشه به توختم می شوند

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۱۳

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید