اخبار

پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها

الهام عمومی
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها
ونامت رادردهان بادمی گذارند
تاگندمهاهرشب
درخواب متولّدشوند
این برداشت اوّل است
زندگی راروبروی آفتاب پهن می کنی
وبالاترازگنجشکهامی نشینی
روی نخلهای آن سوی شط
برداشت دوم توراگم کرده اندسالهاست
زیرشط،بالای نخلها
این برداشت آخراست
چه فرقی می کندنامت
ازگلوی کدام کوچه بیرون بیاید
ودرگلوی کدام خیابان بنشیند

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۱۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید