اخبار

دفترم رابادبرد

الهام عمومی
دفترم رابادبرد
بی آنکه سیبهای نقّاشی ام رسیده باشد
وجوجه هادانه هارابرچیده باشند
ازکنارشمعدانی ها
اینجادرختها بی سایه اند
وخون حرف اوّل رامی زند
مابزرگ می شویم
جوجه هابزرگ می شوند
وتفنگهاکوچک می مانند
مشق هاخط می خورد
بی آب،بی بابا
این مشق تلخی ست
درختها بزرگ می شوندومی افتند
تفنگهاکوچک می مانندومی ایستند

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۲۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید