اخبار

زمان و نگهدار دلواپسم

سعید توکلی

زمان و نگهدار دلواپسم

داره سرنوشتم رقم می خوره

از این  غربت  کهنه هرجا برم

مگه رسم دنیا به هم می خوره

#

چشام و به آیینه می بندم و

صدای تو در من اثر می کنه

از این خونه هرجا که پا میذارم

نبود تو با من سفر می کنه

#

همینکه میام و نم