اخبار

معلّم

منیژه بقائیان
سفیران     بهشتند   جویــباران                  بپویند    راه    علـــم  آموزگاران
برند رنج تا رسند بر عالم  علــم                 رسیدن بر چنین گنج نیســــت آسان
بسوزند  ذره  ذره تا  دهند  نــور                شدند روی زمین چون مهر تابـــان
کلامش همچو درّ باشد درخـــشان                به نورش راه حق گردد  نمــــــایان
ز  بعد  او  کند   بهرم    خدائـــی                شدم من بنده ا ش باشــد چـــوقرآن
چراغ  راه  من  شد  نور  پاشیــد                شناسم راه حق کور اســـــــت نادان
به گردد خشک دریا گر نباشــــــد                 بسالی آب رود وچشــــــــمه ساران

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۵۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید