اخبار

بغضی به وسعت زمین در من شکسته است

هاله جعفری

بغضی به وسعت زمین در من شکسته است

دنیای عاشقانه ام بر گل نشسته است

در من صدای شیون یک عشق نیمه جان

دردی شبیه پیکری کز هم گسسته است

نا باور از نبودنت می جویمت هنوز

اما تمام راه من یک خط بسته است

دیگر جواب مرا خدا هم نمی دهد

شاید که از سماجت این بنده خسته است

از مست چشم وحشی ات دیوانه ام، نرو !

در من طراوت دو صد انگورِ دسته است

باشد برو ! ولی بدان رسوا به قول تو

بعد از تو دل به آدمی دیگر نبسته است

دیگر نیا ! فقط ببین از وقت رفتنت

بغضی شبیه یک خوره در من نشسته است

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۴:۲۷