اخبار

دنیای سال خورده ی من سر نمی شود

سعید توکلی

دنیای سال خورده ی من سر نمی شود

دنیا جراحتی ست که بهتر نمی شود !

دنیا عجوزه ای ست که تا سال های سال

آغوش می گشاید و مادر نمی شود !

این چهره ی پلشت که می بینمش هنوز

در چشمه ی بهشت مطهّر نمی شود !

باور نمی کنم گره ی کور زندگی

روزی گشوده می شد و دیگر نمی شود

*

ترسم دوباره مضحکه ی این و آن شویم

وقتی عصا به معجزه منجر نمی شود

منصور سر به دارم و باید قبول کرد

با مرگ نیز خستگی ام در نمی شود !

 

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۴:۲۳

اظهار نظر