اشعار سنتی

فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۶ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۸ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۴۷ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۰ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۵ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۷ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۲۲ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۵۴ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۶۹۹ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]

اشعار محاوره (شکسته)

فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۸ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۷۲۱ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۸۸۹ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۸۳۹ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۸۵ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۶۱۷ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۸۷۴ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۸ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۹۹۳ ]

اشعار آزاد (نیمایی - سپید)

حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۸ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۸ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۴۹ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۰۱ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۵۱ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۸۶ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۴۸۴ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۴۶ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۶۴ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۸۷۲ ]

اشعار کودک و نوجوان

طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۹۲۰ ]
طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۴ ]
زهرا داوری
[ تعداد بازدید : ۸۵۳ ]
منیره هاشمی
[ تعداد بازدید : ۸۹۹ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۹۷ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۰۷ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۱۷ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۰۵ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۸۸ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۶۷۶ ]

اشعار بومی (زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۸۱ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۸۲ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۲۲ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۶۸ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۷۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۹۱۳ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۱۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۹۰ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۵۹۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۹۰ ]