اشعار سنتی

فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۹ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۰ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۶۱ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۲ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۶ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۰ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۳۲ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۹۶ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۷۵۸ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۹۷ ]

اشعار محاوره (شکسته)

فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۸ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۷۳۰ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۹۰۳ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۸۵۰ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۵۷۱ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۰۴ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۸۸۱ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۱ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۳ ]

اشعار آزاد (نیمایی - سپید)

حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۸ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۸ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۶۲ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۱۰ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۶۷ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۹۳ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۴۹۳ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۵۷ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۷۴ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۸۷۹ ]

اشعار کودک و نوجوان

طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۹۳۳ ]
طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۳ ]
زهرا داوری
[ تعداد بازدید : ۸۶۶ ]
منیره هاشمی
[ تعداد بازدید : ۹۱۴ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۹۱۱ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۲۰ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۳۲ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۲۹ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۰۰ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۶۹۰ ]

اشعار بومی (زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۹۹ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۹۹ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۳۵ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۸۲ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۸۹ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۲۶ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۹۹ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۰۹ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۹۸ ]