اشعار سنتی

فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۴ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۰ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۹۴ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۸ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۵ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۸ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۵۸ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۷ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۷ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۳۳ ]
صفحه ۱ از ۱۰۰

اشعار محاوره (شکسته)

فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۱ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۷۵۴ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۹۲۶ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۸۷۲ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۵۹۷ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۳۳ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۶۵۲ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۹۱۰ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۷ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۲ ]
صفحه ۱ از ۷۷

اشعار آزاد (نیمایی - سپید)

حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۵ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۶ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۳۰ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۹۱ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۵۱۴ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۷۶ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۹۷ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۸۹۹ ]
صفحه ۱ از ۱۰۰

اشعار کودک و نوجوان

طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۹۵۹ ]
طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۳ ]
زهرا داوری
[ تعداد بازدید : ۸۹۰ ]
منیره هاشمی
[ تعداد بازدید : ۹۴۲ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۹۳۶ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۴۹ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۶۰ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۶۸ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۲۳ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۱۲ ]
صفحه ۱ از ۴۷

اشعار بومی (زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۲۱ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۲۱ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۶۰ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۱۴ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۳۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۹۴۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۴۸ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۹۱۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۳۷ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۹۱۶ ]
صفحه ۱ از ۲۴