اشعار سنتی

فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۹ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۳ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۰۲ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۱ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۸ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۳ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۷۷ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۶۴ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۶ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۴۸ ]

اشعار محاوره (شکسته)

فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۷ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۶۸۴ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۸۵۱ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۸۰۰ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۵۱۳ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۷ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۵۸۰ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۸۲۸ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۸ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۹۵۸ ]

اشعار آزاد (نیمایی - سپید)

حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۸ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۹۹۹ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۱۷ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۵۷۵ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۲۲ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۶۱ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۴۵۱ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۱۳ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۴۰ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۸۴۷ ]

اشعار کودک و نوجوان

طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۸۸۷ ]
طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۷ ]
زهرا داوری
[ تعداد بازدید : ۸۱۷ ]
منیره هاشمی
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۶۰ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۶۶۹ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۶۶۳ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۴۷ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۶۴۸ ]

اشعار بومی (زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۳۶ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۴۸ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۷۹ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۳۶ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۳۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۸۷۸ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۵۷ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۵۶۱ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۵۵ ]