اشعار سنتی

فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۴ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۵ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۴۰ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۷ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۶۱ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۱ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۱۶ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۲۱ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۴ ]
فرهاد فریدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۱۹ ]

اشعار محاوره (شکسته)

فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۵ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۶۳۹ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۸۱۸ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۷۴۵ ]
فریبا خادمی
[ تعداد بازدید : ۴۱۹ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۰ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۵۳۵ ]
امیر معینی
[ تعداد بازدید : ۷۳۹ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۶ ]
مریم بهروزی
[ تعداد بازدید : ۹۰۱ ]

اشعار آزاد (نیمایی - سپید)

حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۲ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۰۲ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۵۳۳ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۵۷۲ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۹۱ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۴۰۶ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۰۸ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۶۲۳ ]
حمید مقدسی
[ تعداد بازدید : ۷۹۶ ]

اشعار کودک و نوجوان

طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۸۲۴ ]
طیبه رضوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۰ ]
زهرا داوری
[ تعداد بازدید : ۷۴۰ ]
منیره هاشمی
[ تعداد بازدید : ۷۶۱ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۸۰۳ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۶۲۶ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۷۲۲ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۵۷۰ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۶۹۳ ]
طاهره فیروزی
[ تعداد بازدید : ۵۹۴ ]

اشعار بومی (زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۸۸ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۲۷ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۵۹۱ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۵۷۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۸۶۰ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۵۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۳۰ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۰۵ ]