اشعار بومی (به زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۸۱ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۸۰ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۲۱ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۶۸ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۷۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۹۱۲ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۱۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۹۰ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۵۹۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۸۹ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۹۷ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۸۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۶۰ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۷۱ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۷۲۶ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۶۲۱ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۴۴ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۰۸ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۸۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۷۲۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۳۰۰ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۱۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۳۴ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۵۷ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۴۹ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۴۶ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۹۶ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۴۸۰ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۳۸ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۴۷ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۱۶ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۷۶۵ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۴۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۴۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۷۶ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۴۹۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۱۷ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۷۸۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۹۳ ]
یحیی عوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۸۹ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۳۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۱۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۸۴۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۴۵ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۹۲ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۶۹۹ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۳۸ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۵۶۶ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۳۳ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۲ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۵ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۹۰۵ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۳۷ ]
محمداسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۵۲ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۸۴۵ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۸۸۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۶۹۴ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۸۹۳ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۵۳۱ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۹۵۷ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۴۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۸۴۳ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۸۵ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۳۲ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۹۶ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۳۷ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۷۱۸ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۷۷ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۶۹۲ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۴۰ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۵۹ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۸۲ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۸۴ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۲۰ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۶۱ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۴۲ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۳ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۸۰۷ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۸۲۴ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۵۲ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۰۲ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۳۱ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۴۱ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۴۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۶۰ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۰۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۵۴ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۸۱۸ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۹۹ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۶۳۵ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۸۶۰ ]
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳