اشعار بومی (به زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۰۰ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۰۰ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۳۵ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۸۳ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۹۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۲۶ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۹۹ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۱۱ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۹۸ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۰۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۰۸ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۸۸ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۸۳ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۶۹ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۷۳۸ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۶۳۷ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۵۴ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۲۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۹۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۷۳۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۳۰۸ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۰۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۲۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۶۶ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۶۰ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۵۳ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۷۰۷ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۴۸۸ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۹۵ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۴۸ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۵۱ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۲۴ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۷۸۰ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۵۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۵۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۸۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۰۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۸۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۲۵ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۷۹۶ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۰۱ ]
یحیی عوی فرد
[ تعداد بازدید : ۸۰۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۴۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۸۵۱ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۵۱ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۰۴ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۲۰ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۴۸ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۵۸۶ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۵۱ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۹ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۹ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۵۸ ]
محمداسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۶۵ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۸۹۵ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۹۰۲ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۶۹۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۸۹۸ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۵۳۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۹۶۸ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۵۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۸۵۶ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۹۵ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۴۱ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۱۰ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۴۸ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۷۲۸ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۶۳ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۸۱ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۷۰۳ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۵۴ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۷۰ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۹۰ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۸۸ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۷۱ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۵۱ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۷۳ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۵ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۸۱۷ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۸۴۶ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۱۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۳۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۵۴ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۵۴ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۶۸ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۱۵ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۶۳ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۸۲۶ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۱۱ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۶۴۲ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۸۶۷ ]
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳