اشعار بومی (به زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۹۵ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۱۳ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۵۷۷ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۸۶۳ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۵۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۳۰ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۰۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۴۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۷۰ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۲۶ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۱۲ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۶۶۱ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۰۲ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۶۶ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۵۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۲۶۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۵۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۴۶ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۲۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۷۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۰۹ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۰۳ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۰۵ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۴۲۹ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۵۹ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۹۷ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۰۵ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۸۴ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۹۵ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۱۵ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۴۸۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۴۰ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۴۶۷ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۴۴۹ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۴۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۴۸۵ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۶۷۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۵۷ ]
یحیی عوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۰۹ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۵۵ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۸۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۸۱۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۰۹ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۰۵ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۶۳۰ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۶۵۸ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۴۸۳ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۴۱ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۹۵۲ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۷۷۵ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۸۶۳ ]
محمداسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۸۵۰ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۶۶۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۸۱۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۸۱۲ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۴۵۵ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۷۹۹ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۷۵ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۷۷۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۳۲ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۶۶ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۱۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۴۶۵ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۴۱ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۴۸۱ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۱۷ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۶۲۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۶۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۲۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۱۱ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۸۵ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۸۵ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۴۹۷ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۳ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۷۶۸ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۴۶ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۴۶۶ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۰۸ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۹۴ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۲۲ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۷۰ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۸۰ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۱۶ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۴۷ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۶۰۲ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۸۳۱ ]
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
logo-samandehi