اشعار بومی (به زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۲۰ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۲۱ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۹۵۷ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۱۳ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۷۳۲ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۹۴۴ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۴۸ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۹۱۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۳۷ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۹۱۶ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۲۶ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۴۸ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۲۰ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۶۰۱ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۸۷ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۷۶۲ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۶۵۸ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۷۷ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۳۹ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۷۰۸ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۷۶۰ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۳۲۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۱۹ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۸۹ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۸۲ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۸۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۷۲ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۷۲۴ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۴۹۹ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۰۳ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۵۶ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۶۳ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۴۱ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۸۰۸ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۶۶ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۹۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۳۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۱۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۹۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۳۵ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۸۲۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۱۶ ]
یحیی عوی فرد
[ تعداد بازدید : ۸۱۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۵۷ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۴۰ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۸۶۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۶۳ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۹۲۱ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۳۹ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۶۸ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۶۰۳ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۷۹ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۸ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۱ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۹۵۶ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۸۴ ]
محمداسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۹۹ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۱۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۹۱۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۷۱۱ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۹۱۶ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۵۵۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۹۸۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۶۹ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۸۶۵ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۷۰۶ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۵۲ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۳۰ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۵۹ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۷۴۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۹۱ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۷۱۸ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۷۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۰۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۰۰ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۴۴ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۹۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۶۳ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۹۱ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۱ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۸۳۰ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۸۹۲ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۴۹ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۶۵ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۸۵ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۸۴۸ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۱۶ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۶۵۳ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۸۷۹ ]
صفحه ۱ از ۳