اشعار بومی (به زبان محلی)

هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۳۵ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۴۸ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۸۷۸ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۳۵ ]
هادی مومنی هابیلی
[ تعداد بازدید : ۶۳۲ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۸۷۸ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۵۷ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۵۶۱ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۸۵۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۶۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۶۴۵ ]
وحید قریشی
[ تعداد بازدید : ۷۱۸ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۴۲ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۳۱ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۶۹۵ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۹۲ ]
حسن محمدی
[ تعداد بازدید : ۵۱۸ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۸۳ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۵۱ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۶۹۷ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۲۷۷ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۶۸ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۸۹ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۳۶ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۱۰ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۴۳۲ ]
عارف ساسانی
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۲۳ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۴۶۲ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۷۲ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۲۰ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۲۴ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۶۰۰ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۷۴۲ ]
ولی اله پاشا
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۲۶ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۵۸ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۴۸۷ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۴۷۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۶۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۵۰۲ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۷۴۳ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۷۴ ]
یحیی عوی فرد
[ تعداد بازدید : ۷۵۴ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۰۵ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۰۲ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۸۳۰ ]
یحیی علوی فرد
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۸۵۸ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۶۶۹ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۰۶ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۵۳۵ ]
علی مؤیّدزاده
[ تعداد بازدید : ۷۹۵ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۰ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۹۵۹ ]
حسن بهرامی
[ تعداد بازدید : ۸۵۵ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۰۰ ]
محمداسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۹۱۲ ]
محمد اسماعیل کلانتری
[ تعداد بازدید : ۷۷۴ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۸۵۹ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۶۷۰ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۸۶۳ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۴۹۷ ]
ظاهر سارایی
[ تعداد بازدید : ۹۱۸ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۱۷ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۸۲۱ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۶۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۰۳ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۶۴ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۱۱ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۳۷ ]
محمد مرادی نصاری
[ تعداد بازدید : ۵۵۷ ]
داود ساکیان
[ تعداد بازدید : ۶۶۱ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۰۶ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۳۰ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۶۲ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۶۵۸ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۳۴ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
سمیرا نعمتی
[ تعداد بازدید : ۵۳۱ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۴ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۷۸۶ ]
مریم اکبرنژاد
[ تعداد بازدید : ۸۰۴ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۴۹۲ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۲۰ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۴۸۶ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۱۴ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۲۱ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۴۳ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۶۸۸ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۳۰ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۷۹۰ ]
میثم خورانی
[ تعداد بازدید : ۵۶۵ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۶۱۹ ]
مریم قلیزاده
[ تعداد بازدید : ۸۴۵ ]
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳