دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۸۷۸ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۷۵۲ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]