دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۸۱۵ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]