دلم گرفته[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
کشف جرم[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
گونه های خیس[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
بعد از تو[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
به من میرسد[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
دست نگه داشت[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
در تاریکی[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
ایستاده ای[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
خواندن ذهنم[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
چشم اندازخوبی ندارد[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
سرت را بدزد[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]