دلم گرفته[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
کشف جرم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
گونه های خیس[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
بعد از تو[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
به من میرسد[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
دست نگه داشت[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
در تاریکی[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
ایستاده ای[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
خواندن ذهنم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
چشم اندازخوبی ندارد[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
سرت را بدزد[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]