وریس[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
بَنی تا کل بَکَشَن[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
بغض[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
برف[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
وا هزار زخم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
نفس بَکَش[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
زِنِه اِم[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
دلتنگی[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
وُر مِیَردِم[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
تنیر سردَه[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
آشفته[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
طوم بایمیا تلخ[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]