غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]