غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]