در قابِ عکس تصویر امام[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
کافی بود تعزیه ای بپا شود[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
یکی در میان[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
هنوز هم که هنوز است[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
پدرم خواندن را[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
از میدان امام حسین (ع)[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
پدرم گوشه ی خانه افتاده بود[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
شلوارهای پاچه گشاد و خط ریش های چکمه ای[ تعداد کلیک : ۹۴۱ ]
با خودم فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]