در قابِ عکس تصویر امام[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
کافی بود تعزیه ای بپا شود[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
یکی در میان[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
هنوز هم که هنوز است[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
پدرم خواندن را[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
از میدان امام حسین (ع)[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
پدرم گوشه ی خانه افتاده بود[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
شلوارهای پاچه گشاد و خط ریش های چکمه ای[ تعداد کلیک : ۷۷۸ ]
با خودم فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]