این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
خسته ازراه دوری[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
شعری بگو!تازه تر کن[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
گل[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
...خسته ازراه دوری ؛[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
لحظه های تازه ام[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
شعری بگو!تازه تر کن ![ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]