این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
خسته ازراه دوری[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
شعری بگو!تازه تر کن[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
گل[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
...خسته ازراه دوری ؛[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
لحظه های تازه ام[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
شعری بگو!تازه تر کن ![ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]