این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
خسته ازراه دوری[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
شعری بگو!تازه تر کن[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
گل[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
...خسته ازراه دوری ؛[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
لحظه های تازه ام[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
شعری بگو!تازه تر کن ![ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]