این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
خسته ازراه دوری[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
شعری بگو!تازه تر کن[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
گل[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
...خسته ازراه دوری ؛[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
لحظه های تازه ام[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
شعری بگو!تازه تر کن ![ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]