جبر[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
دلتنگی های تو[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
فرار[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
تو و باران[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
قتل ناموسی![ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
گیلاسها[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]