برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۷۴۲ ]