برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۱۲۱۷ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]