برف پیری ... برای مادران منتظر[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
نگاه ... برای انتظار[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
بیشتر[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
سزای ماست[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
قهوه خانه[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
سودای بی سود[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
لباس میزبانی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
یوسف عزیز ماست[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
فرودگاه[ تعداد کلیک : ۷۹۹ ]
تو هستی کافیه[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۷۶۹ ]
دارم میام که برم[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
شک ندارم[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
آلبوم[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
دلتنگ میزت نیستی ... برای استاد مسعود علی محمدی[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
چند ساعت به سال نو[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
اصفهان[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]