گذشت زمان[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
در سینه ی باد[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
یا در سرش زلزله بیاید[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
کش و قوس می دهند گربه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
ممکن است در جنگ[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
باد از هر ویرانه ای که بگذرد[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
همسرم[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
قرار بود مسافر نشویم[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]