گذشت زمان[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
در سینه ی باد[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
یا در سرش زلزله بیاید[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]
کش و قوس می دهند گربه ها[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
ممکن است در جنگ[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
باد از هر ویرانه ای که بگذرد[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
همسرم[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
قرار بود مسافر نشویم[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]