مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]