مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]