مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]