مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]