گلی[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۵۳ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]