گلی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]