گلی[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۲۴ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]