گلی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۲۹ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]