ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۱۰۱۲ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۷۷۲ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۸۳۵ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۹۱۹ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۷۵۲ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۸۹۰ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۹۱۲ ]