ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۹۳۰ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۷۳۱ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۸۸۴ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۷۰۷ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۸۳۲ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۸۳۰ ]